کبدچرب-چیست؟-min-1200x800.png

21 مهر, 1399 مقالات پزشکی

کبد و نقش آن در بدن

کبد از بزرگترین اعضاي بدن است که در سمت راست شکم و در زیر دیافراگم جاي دارد. و کار تنظیم سوخت وساز چربی در بدن را برعهده دارد. براي کمک به هضم چربی مجبور به تولید 1000 میلی لیتر صفرا در هرروز می باشد.
اما نقش اساسی که کبد دارد در ثابت نگه داشتن قند خون شما است.در واقع پروتئین هاي مخصوصی می سازد تا خون شما بتواند منعقد شود. ذخیره سازي ویتامین ها و مواد معدنی را برعهده دارد. و به رفع عفونت بدن کمک می کند.
در واقع مسئول سم زدایی در بدن است و به عنوان یک پالایشگاه و تصفیه کننده ي بزرگ در بدن محسوب می شود.

کبدچرب چیست؟

وجود چربی در کبد هر انسانی طبیعی است اما اگر بیش از 5 تا 10 درصد وزن کل کبد چربی باشد به آن کبد چرب گفته می شود.
کبدچرب با رژیم غذایی نامناسب ایجاد می شود .متاسفانه آمار ابتلاي مردم ایران به آن حدود 40 درصد است این بیماري درمان پذیر است ولی بعضی اوقات می تواند اثرات و عوارض خطرناکی براي اعضاي بدن ایجاد کند.

عوامل ایجاد کننده کبدچرب
عوامل ایجاد کننده کبدچرب

ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺒﺪﭼﺮب

 • اﺣﺴﺎس درد در ﻣﺮﮐﺰ وﯾﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻي ﮐﻢ
 • ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺰﻣﻦ
 • ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
 • ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • آﮐﻨﻪ و ﺟﻮش ﺻﻮرت
 • ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺒﺪ
و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﭼﻮن:
 • ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﺤﺎل
 • ﺗﺠﻤﻊ آب در ﺷﮑﻢ و اﻧﺪام ﻫﺎ
 • زردي ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ
 • ﮐﺎﻫﺶ وزن
راه های درﻣﺎن ﮐﺒﺪﭼﺮب
 •  اﺻﻼح ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
 • ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
  ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺣﻔﻆ آن در ﻣﺤﺪود ي ﺗﻌﺎدل
 • ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﺤﺪوده ي ﻃﺒﯿﻌﯽ
 • اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 30دﻗﯿﻘﻪ 5روز در ﻫﻔﺘﻪ
 • ﺧﻮدداري از ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ي دارو در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري
اﺻﻼح ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ و زﯾﺘﻮن و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮي و ﭘﺮﻓﯿﺒﺮ(ﻣﯿﻮه ﺟﺎت،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت وﺳﺒﻮس ﻏﻼت)
 • ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ وﺷﮑﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ
 • آﻫﺴﺘﻪ و ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪن ﻏﺬا
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف آب ﺳﺮد ﺣﯿﻦ ﻏﺬا

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ:

ﻣﺼﺮف ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﯾﮏ وﻋﺪه ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ (ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻀﺮ) در ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺪﻧﺴﺎزي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ورزﺷﮑﺎران از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎي ﻫﻮازي (ﺷﻨﺎ و دوﭼﺮﺧﻪ ،دوﯾﺪن ،ﭘﯿﺎده روي و…) ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ اﺳﺖ.


ریتم زندگی شما،تخصص ماست0936-4149294

همیشه و در همه حال به فکرتان هستیم


دکتر آیت اله بیاتیان فوق تخصص قلب و عروق (دارای بورد تخصصی) و متخصص داخلی، گوارش و کبد(عضو هیئت علمی دانشگاه) میباشد و در 2 کلینیک واقع در تهران و شهریار حضور دارند.کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دکتر بیاتیان می باشد.طراحی توسط آژانس برندینگ و تبلیغات پزشکی طب مارکتینگ.