فشارخون چیست؟

فشارخون چیست؟

22 مهر, 1399
فشار-خون-چیست؟-min-1200x800.png

تعریف فشارخون:

برای اینکھ خون در رگ ھای اعضای بدن جاری شود و مواد غذایی را بھ اعضای مختلف بدن برساند نیاز بھ نیرویی دارد کھ خون را بھ گردش در آورد این نیرو فشارخون نامیده می شود.
انقباض و انبساط عضلات قلب و عروق این نیرو را ایجاد میکند.در صورتی کھ عروق بدن توانایی انقباض و انبساط طبیعی خود را بھ دلیل رسوب چربی ھا در جداره ی عروق از دست بدھد فشار خون بالا میرود.

فشارخون با دوعدد گزارش می شود :

 • عدد بزرگتر میزان فشارخون داخل رگ ھا در ھنگام انقباض
 • عدد کوچکتر فشارخونداخل رگ ھا در ھنگام استراحت قلب است

انواع پر فشاری خون

 1. فشار خون بالای اولیھ
 2. فشار خون بالای ثانویھ

تشخیص فشارخون

اندازه گیری دو نوبت فشار خون در فاصلھ ی دوھفتھ در شرایط استاندارد

شرایط لازم جھت اندازه گیری فشارخون:

 • عدم استعمال سیگار یا نوشیدن کافئین بھ مدت 30 دقیقھ قبل از اندازه گیری فشار خون
 • حداقل 5 دقیقھ استراحت پیش از اندازه گیری فشار خون و دوری از استرس
 • اندازه گیری فشار خون در حالتی کھ ساعد ھم سطح قلب قرار گرفتھ
 • اندازه گیری فشار خون ھمواره در یک حالت (ایستاده، نشستھ یا خوابیده)

نشانه های بالینی فشارخون

 • افراد مبتلا بھ پرفشاری خون می توانند فاقد علامت باشند و این حالت را برای چندین سال حفظ نمایند.
 • در بعضی از افراد نشانھ ھا میتواند شامل سردرد پس سری صبحگاھی،احساس خستگی و گیجی،گرگرفتگی و تپش قلب ،تاری دید و خونریزی از بینی باشد.
 • فشار خون بالا در طولانی مدت و بصورت کنترل نشده نھایتا بھ عروق خون سرتاسر بدن از جملھ عروق سیستم ھای حیاتی بدن آسیب وارد می سازد.
از جملھ سیستم ھای حیاتی درگیر:
 • بیماری عروق قلبی یا سکتھ ی قلبی کھ ازعواقب شایع پرفشاری خون است.
 • تغییرات در عملکرد کلیھ بصورت افزایش سطح اوره و کراتینین کھ ممکن است بھ شکل شب ادراری ظاھر گردد.
 • درگیری عروق مغزکھ می تواند منجر بھ بروز سکتھ ی مغزی وعلائمی چون تغییرات بینایی،گفتاری،سرگیجھ ،سقوط ناگھانی یا فلج موقت یک طرف بدن گردد.
 • تغییرات در شبکیھ ی چشم مانند خونریزی، تجمع مایع ،تنگی شریانچھ ھا ، تورم دیسک بینایی و نابینایی.

عوامل خطرساز

عوامل خطرساز فشار خون

راه های درمان فشارخون

 1. اصلاح شیوه زندگی
 2. دارو درمانی
اصلاح شیوه ی زندگی:
 • کاھش وزن در صورت وزن بالا
 • محدودیت مصرف الکل و قطع سیگار
 • انجام ورزش ھای منظم ھوازی
 • کاھش دریافت چربی ھای اشباع شده و کلسترول
 • حفظ دریافت کافی کلسیم منیزیم و پتاسیم
 • کاھش استرس
 • افزایش مصرف میوه و سبزیجات
دارودرمانی:

شروع دارو درمانی توسط پزشک با در نظر گرفتن میزان فشارخون،سایر بیماری ھا و میزان اثربخشی دارو است.

 • داروھای دیورتیک یا مدر مانند تریامترین H
 • داروھای گشادکننده ی عروق مانند دیلتیازم
 • داروھای مھارکننده ی آنژیوتانسین مانند کاپتوپریل
 • داروھای آلفابلوکر مانند پرازوسین
 • داروھای بتا بلوکر مانند آتنولول 
داروھای فشار خون ممکن است باعث کاھش فشارخون وضعیتی شده و در بیمار ایجاد سرگیجھ کند.

برای اطلاع از هولتر فشار کلینیک کلیک کنید.

 

ریتم زندگی شما،تخصص ماست0936-4149294

همیشه و در همه حال به فکرتان هستیم


دکتر آیت اله بیاتیان فوق تخصص قلب و عروق (دارای بورد تخصصی) و متخصص داخلی، گوارش و کبد(عضو هیئت علمی دانشگاه) میباشد و در 2 کلینیک واقع در تهران و شهریار حضور دارند.کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دکتر بیاتیان می باشد.طراحی توسط آژانس برندینگ و تبلیغات پزشکی طب مارکتینگ.